بیندیش و سپاس گذار باش

نعمتهایی را که خدا به تو ارزونی داده به یاد اور: نعمت هایی که سر تا پایت را فرا گرفته/اگر نعمت خدا را شمارش کنید ان را نمیتوانید بشمارید سلامتی بدن، امنیت وطن، خوراک پوشاک، هوا، اب از جمله انهاست.تو دنیا رو داری و احساس نمیکنی، تو از زندگی برخورداری و نمیدانی:<<نعمتهای ظاهری وباطنی اش را بر شما گسترانید و دوچشم ، یک زبان دو لب، دو دستو دو پا دلری:< کدامیک از نعمت های پروردگارتان را تکذیبمیکنید؟

ایا کار اسانی است رو پا هایت راه بروی، حال انکه پاهای زیادی بریده شده است؟ بر ساقهایت بایستی در حالی که ساق های زیادی قطع شده است؟

ناچیز است که راحت بخوابی در حالی که درد ، خواب را از شما زیادی ربوده است؟

شکمت را از غذای خوشمزه پر کنی و از اب سرد بنوشی در حالی که بیماریها در امان است وبه عقلت بنگر که به تو ارزانی شده وسر جایش استو ودچار دیوانگی . و پریشانی نیستی

ایاحاضریچشمانت رابا یک کوه طلا عوض کنی؟ایا میپذیری به وزن کوه ها نقره بگیری و شنوایی ات را بدهی؟

ایازبانت را با کاخ های شاهان دنیا عوض میکنی؟ ایا دستانت را گردنبندهای مروارید و فیروزه  مبادله میکنی

زندگی ات سر شار از غم، غصه، ناراحتیو افسردگی است، در حالی که نان داغ، اب سرد،خواب راحت،و تندرستی بی پایان داری!تنها به انچه نداری می اندیشی و شکر ان چه را داریبه جا نمی اوری

در حالی که کلید خوشبختی در دست داری و هزاران خوبی، استعداد به خود، خانواده، دوستان، شغل، سلامتی، و دنیای پیرامون بیندیش نعمت خدا را میشناسند، ولی ان را انکار میکنند

/ 1 نظر / 18 بازدید
محبوب

[هیپنوتیزم] [متفکر] [تایید]